1 Nasz Kodeks postępowania

W OCEANSAPART głęboko wierzymy, że etyczne postępowanie i zrównoważone metody produkcji, które chronią środowisko naturalne i ludzi przyczyniają się do zachowania naszych wysokich standardów jakości. Niniejszy Kodeks postępowania jest fundamentem wszystkich naszych relacji biznesowych i gwarantuje osiągnięcie wyznaczonych przez nas celów. Postanowienia niniejszego Kodeksu powinny być uznawane jako obowiązujące minimum. W OCEANSAPART współpracujemy z partnerami, którzy promują ciągłą poprawę warunków pracy w całym łańcuchu dostaw. 

 

Nasz Kodeks postępowania obowiązuje na całym świecie. Zobowiązana jest go przestrzegać nie tylko firma Rise up Fashion GmbH (w tym jej oddziały i pracownicy), ale również współpracujący z nią producenci, partnerzy logistyczni oraz handlowi, a także wszyscy pracownicy, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w łańcuchu dostaw. Dodatkowo wszyscy pracownicy Rise up Fashion GmbH i jej partnerzy biznesowi są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, minimalnych standardów branżowych, konwencji MOP (Międzynarodowej Organizacji Pracy), konwencji ONZ (Organizacji Narodów Zjednoczonych) i wszystkich innych istotnych przepisów.

1.1 Niezatrudnianie dzieci

Praca dzieci w rozumieniu konwencji MOP i ONZ jest zabroniona i nie będzie tolerowana przez OCEANSAPART w żadnej formie. Pracownikiem może zostać jedynie osoba, która ma powyżej 15 lat i ukończyła już naukę obowiązkową. Każdy z dostawców OCEANSAPART musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących zatrudniania osób młodych. Młodzi pracownicy nie mogą wykonywać żadnej pracy, która zagraża ich zdrowiu lub bezpieczeństwu. 

1.2 Zakaz pracy przymusowej

Rise Up Fashion GmbH zabrania pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz wszelkich form łamania praw człowieka w całym swoim łańcuchu dostaw. Rise Up Fashion GmbH nie toleruje również wykorzystywania do pracy więźniów. Pracownicy mogą być zatrudniani wyłącznie na zasadzie dobrowolności, a nie pod groźbą jakiejkolwiek kary lub sankcji. Nie wolno również zmuszać pracowników do pracy poprzez stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej. 

1.3Zero dyskryminacji

Rise up Fashion GmbH sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji. Rise up Fashion GmbH w szczególności sprzeciwia się dyskryminacji ze względu na rasę, kastę, kolor skóry, płeć, wiek, religię, poglądy polityczne, przynależność do organizacji pracowniczej, niepełnosprawność umysłową lub fizyczną, pochodzenie etniczne, narodowe lub społeczne, narodowość, orientację seksualną lub inne cechy osobiste. Kobiety nie mogą być dyskryminowane z powodu ciąży lub wykorzystywania przysługującego im urlopu macierzyńskiego oraz powinny być równo traktowane we wszystkich aspektach zatrudnienia. 

1.4 Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkim pracownikom łańcucha dostaw należy zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Przede wszystkim należy unikać stosowania niebezpiecznych praktyk i procedur oraz zwrócić uwagę na odpowiedni poziom bezpieczeństwa pracy. OCEANSAPART oczekuje od swoich jednostek oraz partnerów regularnej organizacji ćwiczeń przeciwpożarowych oraz przeprowadzania szkoleń pracowników w zakresie BHP. W razie potrzeby każdy pracodawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt ochronny oraz przeszkolić pracowników w zakresie jego prawidłowego stosowania. Kolejnym podstawowym wymogiem jest zagwarantowanie pracownikom dostępu do czystych urządzeń sanitarnych oraz wody pitnej.

1.5Wolność zgromadzeń i wolność zrzeszania się

Wszyscy nasi pracownicy oraz pracownicy naszych partnerów biznesowych mają prawo do wolności zgromadzeń i zrzeszania się. Każdy pracownik może przyłączyć się do dowolnej organizacji pracowniczej lub utworzyć własną organizację pracowniczą i negocjować zbiorowo warunki pracy bez obaw o jakiekolwiek konsekwencje. W krajach, w których wolność zgromadzeń i zrzeszania się jest prawnie ograniczona, pracownicy mogą wybrać swojego przedstawiciela i uczestniczyć w negocjacjach. 

1.6 Godziny pracy

Pracodawcy muszą przestrzegać godzin pracy określonych przez odpowiednie przepisy prawa. Czas pracy musi być odpowiednio udokumentowany za pomocą systemu rejestracji czasu pracy. Przede wszystkim należy przestrzegać maksymalnego ustawowego czasu pracy oraz godzin pracy określonych w konwencji MOP. Praca w godzinach nadliczbowych powinna być dobrowolna i obustronnie uzgodniona, a pracownicy powinni być za nią odpowiednio wynagradzani. Każdy pracownik ma prawo do jednego dnia wolnego po sześciu kolejnych dniach pracy. Dostawcy mają obowiązek poinformować OCEANSAPART o wzroście liczby nadgodzin, aby umożliwić wspólnie wypracowanie rozwiązań, które zminimalizują częstotliwość ich występowania. 

1.7 Uczciwe wynagrodzenie

Za pracę wykonaną w stałych godzinach pracy wszyscy pracownicy partnerów biznesowych OCEANSAPART powinni otrzymywać wynagrodzenie, ewentualne wynagrodzenie za nadgodziny oraz świadczenia, które są równe lub wyższe ustawowej płacy minimalnej i są równe lub wyższe standardowej płacy minimalnej w branży. Wynagrodzenie powinno wystarczać na pokrycie podstawowych, codziennych potrzeb pracownika. Obniżanie wynagrodzenia pracownika nie może być stosowane jako forma postępowania dyscyplinarnego. Godziny nadliczbowe powinny być wynagradzane według stawki podwyższonej, obliczonej zgodnie z lokalnymi przepisami. Należy dopilnować, aby wszystkie wynagrodzenia były wypłacane terminowo i aby wszyscy pracownicy otrzymywali pisemną informację o swoim wynagrodzeniu za każdy okres rozliczeniowy.

1.8 Środowisko

Dla OCEANSAPART przejrzystość odgrywa niezmiernie ważną rolę w relacjach biznesowych w całym łańcuchu dostaw. Miejsce produkcji wszystkich dostarczanych produktów, materiałów oraz surowców musi być łatwe do ustalenia. Korzystając z usług podwykonawców dostawcy są zobowiązani informować o tym fakcie OCEANSAPART i dostarczać odpowiednią dokumentację. Dostawca ma również obowiązek dopilnować, aby podwykonawcy zostali zapoznani z niniejszym Kodeksem postępowania i stosowali jego zasady. 

1.9 Zrównoważone materiały

W produktach OCEANSAPART wykorzystywana jest wyłącznie bawełna organiczna. Dostawcy OCEANSAPART są zobowiązani do dostarczenia niezbędnej dokumentacji i certyfikatów potwierdzających jakość ich produktów. 

1.10 Przejrzystość

OCEANSAPART nie toleruje korupcji pasywnej ani aktywnej. OCEANSAPART uważa również, że nieetyczne zachowanie nie może być środkiem do osiągania celów. Każdy, kto dowie się o korupcji lub jej próbie, jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia swoich przełożonych lub właściwych władz.

1.10 Przejrzystość

OCEANSAPART nie toleruje korupcji pasywnej ani aktywnej. OCEANSAPART uważa również, że nieetyczne zachowanie nie może być środkiem do osiągania celów. Każdy, kto dowie się o korupcji lub jej próbie, jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia swoich przełożonych lub właściwych władz.

Monitoring of the Code of Conduct

Niniejszy Kodeks postępowania należy udostępnić wszystkim pracownikom i wszystkim podmiotom uczestniczącym w łańcuchu dostaw. Rise up Fashion GmbH oraz upoważnione przez firmę osoby trzecie będą przeprowadzać audyty w celu monitorowania standardów określonych w niniejszym Kodeksie postępowania. Każdy, kto posiada wiedzę na temat naruszenia standardów określonych w niniejszym Kodeksie, może się z nami skontaktować, również anonimowo, wysyłając wiadomość na adres e-mail: compliance@oceansapart.com