Informacja o prawie do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia, która została wskazana przez Państwa i która nie jest przewoźnikiem, weszliście w posiadanie towarów.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności. W celu dokonania zwrotu używamy tych samych środków płatniczych, których użyli Państwo w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inną metodę rozliczeń; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami związanymi ze zwrotem tej płatności. Możemy odmówić zwrotu wpłaty do momentu otrzymania towarów lub przedłożenia przez Państwa dowodu, że dokonali Państwo wysyłki zwrotnej – w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej.

Towar należy odesłać niezwłocznie, w każdym przypadku najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru na adres:

ANCLA Logistik GmbH
c/o OCEANSAPART
Dillfeld 22
D-35576 Wetzlar

Termin uznaje się za zachowany, jeżeli dokonają Państwo wysyłki przed upływem 14 dni. Muszą Państwo pokryć koszty zwrotu towaru. Ewentualną utratę wartości towaru należy pokryć tylko wtedy, gdy utrata ta wynika z takiego obchodzenia się z towarem, które nie było konieczne do sprawdzenia jego jakości, właściwości i działania. Prawo do odwołania umowy nie przysługuje w przypadku umów: na dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względów sanitarnych lub higienicznych, jeżeli ich pieczęć została zdjęta po dostawie, oraz w przypadku produktów cyfrowych.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych, jeżeli rozpoczęliśmy wykonywanie umowy po tym, jak jednoznacznie wyrazili Państwo zgodę na jej rozpoczęcie przed upływem okresu odstąpienia, oraz potwierdzili Państwo przyjęcie do wiadomości, iż wskutek wyrażenia zgody wraz z rozpoczęciem realizacji umowy tracą Państwo prawo do odstąpienia od niej.