Informacje o przetwarzaniu twoich danych

Zgodnie z art. 12 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (w dalszej części zwanego: RODO) jesteśmy zobowiązani poinformować Ciebie o przetwarzaniu Twoich danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Ochronę Twoich danych osobowych traktujemy z należytą powagą, a niniejsza klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach określonych we właściwych ustawach.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do klauzuli informacyjnej w sprawie ochrony danych osobowych ze skutkiem na przyszłość, w szczególności w przypadku dalszego rozwoju naszej strony, w przypadku korzystania z nowych technologii lub w przypadku zmiany podstaw prawnych lub odpowiedniego orzecznictwa.

W związku z tym radzimy Ci, abyś od czasu do czasu przeczytał niniejszą klauzulę informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych, a jej wydruk lub kopię włączył do swoich dokumentów.

Definicje

 • „Strona internetowa“ lub „witryna internetowa“ oznacza w dalszej części wszystkie strony administratora na https://www.oceansapart.com/pl/
 • „Dane osobowe“ oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizyczne. Tym samym danymi osobowymi są np. nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu danej osoby, ale również informacje o preferencjach, zainteresowaniach i członkostwach w różnych organizacjach.
 • „Przetwarzanie“ oznacza operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • „Pseudonimizacja“ oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • „Zgoda“ oznacza w dalszej części dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 • „Google“ oznacza w dalszej części spółkę Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; która jest dostępna na terenie Unii Europejskiej pod następującym adresem: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001.

Zakres obowiązywania

Niniejsza klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dotyczy wszystkich stron https://www.oceansapart.com/pl/. Nie obejmuje ona swoim zasięgiem jakichkolwiek zlinkowanych stron internetowych lub witryn internetowych innych podmiotów (oferentów usług).

Administrator

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych objętych zakresem obowiązywania niniejszej klauzuli informacyjnej w sprawie ochrony danych osobowych jest:

Rise Up Fashion GmbH
Rotherstraße 17, 10245 Berlin
Telefon: +49 30/ 255 585757

Ppytania dotyczące ochrony danych osobowych

Jeżeli masz pytania dotyczące ochrony danych osobowych związane z naszym przedsiębiorstwem lub z naszą stroną internetową, możesz się zwrócić do naszego inspektora danych osobowych:

LEGAL SMART GbR
Plantagenstraße 20
Remise im Hof
12169 Berlin

Inspektor ochrony danych c/o Rise Up Fashion GmbH Rotherstraße 17, 10245 Berlin

Bezpieczeństwo

Podjęliśmy szeroko zakrojone działania o charakterze technicznym i organizacyjnym, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, utratą oraz negatywnym działaniem innych czynników zewnętrznych. W tym celu regularnie kontrolujemy nasze zabezpieczenia i dostosowujemy je do aktualnego stanu techniki.

Twoje prawa

W odniesieniu do dotyczących Ciebie danych osobowych przysługują Ci podane poniżej prawa, których możesz dochodzić względem nas:

 • Prawo dostępu (art. 15 RODO),
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) lub do ich usunięcia (art. 17 RODO),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 • Prawo do odwołania udzielonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO),
 • Prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego („prawo do przeniesienia danych“) oraz prawo do przesłania danych innemu administratorowi, jeżeli został spełniony warunek
 • określony w art. 20 ust. 1 lit. a, b RODO (art. 20 RODO).

Możesz dochodzić swoich praw poprzez przekazanie stosownej informacji posługując się danymi kontaktowymi wskazanymi w części „Administrator“ lub poprzez skontaktowanie się z wyznaczonym przez nas inspektorem danych osobowych.

Poza tym przysługuje Ci prawo do wniesienia do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (art. 77 RODO).

Korzystanie ze strony internetowej, dane dostępowe

Do celów czysto informacyjnych możesz korzystać z naszej strony internetowej zasadniczo bez ujawniania swojej tożsamości. W związku z tym otwierając poszczególne podstrony naszej strony internetowej naszemu dostawcy usług internetowych przekazujemy dane dostępowe, abyś mógł wyświetlić naszą stronę. Są to następujące dane:

 • Typ przeglądarki internetowej/ wersja przeglądarki internetowej,
 • Stosowany system operacyjny,
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki internetowej,
 • Nazwa hosta stosowanego urządzenia końcowego,
 • Adres IP,
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie otwarcia strony,
 • Treść żądania (konkretna strona),
 • Data i godzina zapytania serwera,
 • Status dostępu/kod statusu HTTP,
 • Referrer URL (poprzednio odwiedzona strona),
 • Przekazywana wielkość danych,
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT).

Tymczasowe przetwarzanie adresu IP przez system jest konieczne, aby pod względem technicznym umożliwić udostępnienie strony internetowej Twojemu komputerowi. W tym celu wymagane jest przetwarzanie Twojego adresu IP przez czas sesji. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Dane dostępowe nie są wykorzystywane do identyfikacji pojedynczych użytkowników jak również nie są zestawiane z innymi źródłami danych. Dane dostępowe zostaną usunięte, jak tylko przestaną być wymagane do osiągnięcia celu ich przetwarzania. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce w momencie zakończenia odwiedzin na stronie internetowej.

Adresy IP są zapisywane w plikach dziennika serwera w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Poza tym dane te służą nam do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Również w tej sytuacji dane nie są poddawane analizie do celów marketingowych. Dane są usuwane zazwyczaj najpóźniej w terminie 7 dni, w indywidualnych przypadkach możliwe jest dalsze przetwarzanie tych danych po upływie tego terminu. W takiej sytuacji adres IP jest usuwany lub w taki sposób zmieniany, aby uniemożliwić dalsze przyporządkowanie klienta otwierającego stronę.

Ciasteczka

Podczas korzystania ze strony internetowej oprócz wskazanych powyżej danych dostępowych w przeglądarce internetowej stosowanego przez Ciebie urządzenia końcowego zapisywane są tzw. ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe z ciągiem liczbowym zapisywane w lokalnej pamięci podręcznej stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. Ciasteczka nie stanowią części systemu komputera i nie działają jak programy. Służą one do kształtowania strony internetowej w sposób przyjazny dla użytkownika. Stosowanie ciasteczek może być konieczne ze względów technicznych lub też może służyć do innych celów (np. do analizy/oceny korzystania ze strony internetowej).

A) Ciasteczka wymagane ze względów technicznych
Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają tego, aby przeglądarka otwierająca naszą stronę była możliwa do zidentyfikowania również po przejściu na inną stronę. W ciasteczkach przetwarzane są następujące dane:

 • Ustawienie językowe,
 • Artykuły w koszyku,
 • Informacje dotyczące logowania się.

Dane użytkownika gromadzone przez ciasteczka wymagane ze względów technicznych nie są przetwarzane w celu tworzenia profili użytkowników. Korzystamy również z tzw. „ciasteczek sesyjnych“ zapisujących identyfikator sesji, dzięki któremu różne zapytania Twojej przeglądarki internetowej można przyporządkować do wspólnej sesji. Ciasteczka sesyjne są wymagane do korzystania ze strony internetowej. W szczególności w sytuacji, kiedy ponownie odwiedzisz naszą stronę internetową, możemy dzięki nim ponownie zidentyfikować stosowane urządzenie końcowe. Tego rodzaju ciasteczka stosujemy po to, aby móc Ciebie rozpoznać podczas kolejnych wizyt na naszej stronie internetowej, zakładając że masz u nas swoje konto; w przeciwnym razie przy każdej wizycie musisz się ponownie zalogować. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Stosujemy ciasteczka sesyjne, aby zwiększyć atrakcyjność i efektywność korzystania z naszej strony internetowej. Ciasteczka sesyjne są usuwane bezpośrednio po wylogowaniu się lub po zamknięciu okna przeglądarki internetowej.

Większość przeglądarek internetowych dzięki swoim ustawieniom automatycznie akceptuje ciasteczka. Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje Ci z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że możemy wykazać istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, a poza tym, jeżeli przetwarzanie stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO). Swój sprzeciw możesz nam przekazać, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.

Zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie ciasteczek. Ciasteczka już zapisane możesz w dowolnym momencie usunąć. Może to być przeprowadzane również w sposób zautomatyzowany. W przypadku dezaktywacji ciasteczek pochodzących z naszej strony internetowej może się zdarzyć, że nie będzie można korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

B) Ciasteczka niewymagane ze względów technicznych
Poza tym stosujemy na naszej stronie internetowej ciasteczka, które umożliwiają nam analizę zachowania użytkowników surfujących po naszej stronie internetowej. W ciasteczkach zapisywane i przetwarzane są na przykład następujące dane:

 • Wprowadzone hasła wyszukiwania,
 • Częstotliwość otwierania stron,
 • Korzystanie z funkcji dostępnych na stronie internetowej.

Stosujemy te ciasteczka, aby zwiększyć atrakcyjność i efektywność korzystania z naszej strony internetowej. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Ciasteczka niewymagane ze względów technicznych są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który w zależności od danego ciasteczka może być różny.

Nawiązanie kontaktu z naszym przedsiębiorstwem

W przypadku nawiązania kontaktu z naszym przedsiębiorstwem np. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, będziemy przetwarzać przekazane nam przez Ciebie dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Podanie nazwiska i ważnego adresu e-mail jest bezwzględnie konieczne w celu opracowania zapytań złożonych za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W momencie przesłania do nas wiadomości przetwarzane są ponadto następujące dane:

 • Adres IP,
 • Data / godzina rejestracji.

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO lub art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO, jeżeli nawiązanie kontaktu ma na celu zawarcie umowy. Jeżeli w celu zawarcia umowy konieczne jest podanie Twoich danych, to w przypadku nieprzekazania danych zawarcie lub realizacja umowy bądź opracowanie zapytania mogą się okazać niemożliwe.

Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu służy jedynie do opracowania nawiązanego kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu pocztą elektroniczną zachodzi również wymagany, prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane w trakcie procesu przesyłania danych służą do uniknięcia ewentualnego niezgodnego z prawem wykorzystania formularza kontaktowego oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

W związku z tym jakiekolwiek dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu przetworzenia konwersacji. Podane w tym przypadku dane zostaną usunięte, jak tylko przetwarzanie przestanie być konieczne, lub też proces przetwarzania danych zostanie ograniczony do spełnienia bezwzględnie obowiązującego obowiązku przechowywania danych.”
„PRZETWARZANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z UMOWĄ
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli i w zakresie, w jakim jest to konieczne do przygotowania, zawarcia, realizacji oraz/ lub zakończenia transakcji czynności prawnej z naszym przedsiębiorstwem. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne w celu zawarcia umowy, wówczas w przypadku ich nieprzekazania może się okazać, że zawarcie umowy, jej realizacja oraz/lub zakończenie czynności prawnej z naszym przedsiębiorstwem będzie niemożliwe.

Po osiągnięciu celu (np. zrealizowanie umowy) dane osobowe zostaną zablokowane przed ich dalszym przetwarzaniem lub usunięte, chyba że na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (np. zgoda na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesyłania poczty elektronicznej zawierającej reklamę), porozumienia umownego, uprawnienia ustawowego (np. uprawnienie do przesyłania reklamy bezpośredniej) lub na podstawie zasadnych interesów (np. przechowywanie w celu dochodzenia roszczeń) będziemy uprawnieni do dalszego przechowywania oraz przetwarzania danych w wymaganym w danym przypadku zakresie.

Przekazywanie Twoich danych osobowych osobom trzecim nastąpi tylko wtedy, jeżeli

 • jest to konieczne w celu zawarcia, realizacji lub zakończenia czynności prawnych z naszym przedsiębiorstwem (np. przekazywanie danych podmiotom świadczącym usługi płatnicze / przedsiębiorstwom wysyłkowym w celu realizacji umowy zawartej z Tobą), (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO), lub
 • tych danych wymaga podwykonawca lub inny podmiot wykonawczy zaangażowany przez nas wyłącznie w ramach realizacji ofert lub usług żądanych przez Ciebie (jeżeli wyraźnie nie przekażemy Ci innych informacji, tego rodzaju podmioty trzecie będą uprawnione do przetwarzania danych tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do realizacji oferty lub usług), lub
 • otrzymano zarządzenie urzędowe opatrzone klauzulą wykonalności (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO), lub
 • otrzymano zarządzenie sądowe opatrzone klauzulą wykonalności (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO), lub
 • jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawnych (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO), lub
 • przetwarzanie jest konieczne, aby zapewnić ochronę żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. d) RODO), lub
 • jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e), lub
 • jesteśmy uprawnieni lub nawet zobowiązani do realizacji nadrzędnych, uzasadnionych prawnie interesów (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO).

W zakresie wykraczającym poza powyższe Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym osobom, przedsiębiorcom lub jednostkom, chyba że w sposób skuteczny wyraziłeś zgodę na tego rodzaju przekazywanie danych osobowych. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.

Przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w systemie składania zamówień online

Jeżeli chcesz w naszym sklepie internetowym złożyć zamówienie lub dokonać rezerwacji, wtedy w celu przygotowania i zawarcia umowy koniecznym jest podanie przez Ciebie swoich danych osobowych takich jak nazwisko, adres oraz adres e-mail. Obowiązkowe informacje, które są konieczne do realizacji zamówienia i umowy, zostały specjalnie oznaczone, podanie innych informacji jest dobrowolne. W przypadku niepodania wymaganych danych zawarcie umowy nie będzie możliwe. Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, w związku z tym w szczególności dane płatnicze zostaną przekazane wybranemu przez Ciebie podmiotowi świadczącemu usługi płatnicze lub bankowi prowadzącemu nasz rachunek firmowy. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Aby uniemożliwić osobom nieupoważnionym dostęp do Twoich danych osobowych, proces zamawiania na naszej stronie internetowej jest szyfrowany w technice SSL/TLS.

Możesz dobrowolnie założyć konto klienta, na którym zapiszemy Twoje dane do celów przyszłych odwiedzin na naszej stronie internetowej. W przypadku zakładania konta klienta przetwarzane są tylko podane przez Ciebie dane. Wszystkie inne dane, włączając w nie dane dotyczące Twojego konta klienta, po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji możesz samodzielnie edytować lub usunąć.

Podane w tym przypadku dane zostaną usunięte, jak tylko ich gromadzenie przestanie być konieczne, lub też proces przetwarzania danych zostanie ograniczony do spełnienia bezwzględnie obowiązującego obowiązku przechowywania danych. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani przechowywać Twoje dane adresowe, płatnicze i dotyczące zamówienia przez okres 10 lat. Dwa lata po zakończeniu umowy zakres przetwarzania zostanie ograniczony do przetwarzania związanego z dochowaniem bieżących obowiązków ustawowych.

Rejestracja / część strony internetowej chroniona hasłem / konto klienta

Jeżeli chciałbyś korzystać z części strony internetowej chronionej hasłem, musisz się zarejestrować oraz podać następujące dane:

 • Adres e-mail,
 • Imię i nazwisko oraz adres, jeżeli otwarcie konta klienta jest związane z zamówieniem.

Poza tym w momencie rejestracji przetwarzane są następujące dane:

 • Adres IP,
 • Data / godzina rejestracji.

Dane zostaną usunięte, jak tylko przestaną być wymagane do osiągnięcia celu ich przetwarzania. W odniesieniu do danych gromadzonych podczas procesu rejestracji sytuacja taka ma miejsce, jeżeli rejestracja na stronie internetowej zostanie anulowana lub zmieniona.

W części strony internetowej chronionej hasłem dostępne są następujące funkcje:

 • Edycja własnych danych profilowych,
 • Wgląd w złożone zamówienia,
 • Zarządzanie systemem reward („Przyjaciele polecają przyjaciołom“ i program lojalnościowy).

Jeżeli korzystasz z części strony internetowej chronionej hasłem, aby np. opracowywać swoje dane profilowe lub dokonywać wglądu w złożone zamówienia, wówczas przetwarzamy również dane wymagane w celu przygotowania lub realizacji umowy dotyczące Twojej osoby, w szczególności dane adresowe czy informacje o sposobie płatności. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Dane zostaną usunięte, jak tylko nie będą wymagane do osiągnięcia celu ich przetwarzania lub ich usunięciu nie będą stały na przeszkodzie żadne inne uzasadnione prawnie interesy. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani przechowywać Twoje dane adresowe, płatnicze i dotyczące zamówienia przez okres 10 lat. Dwa lata po zakończeniu umowy zakres przetwarzania zostanie ograniczony do przetwarzania związanego z dochowaniem bieżących obowiązków ustawowych. Przetwarzanie danych jest wymagane w celu przygotowania lub zawarcia umowy. W przypadku niepodania swoich danych nie będziesz mógł korzystać z części strony internetowej chronionej hasłem i niemożliwe będzie zawarcie lub realizacja umowy.

Jeżeli dobrowolnie przekażesz swojej dalsze dane (np. dotyczące zainteresowań, wieku, płci, preferencji), wówczas Twoje dane, które nie są wymagane w celu przygotowania lub realizacji umowy, będą przetwarzane przez okres, w którym będziesz korzystać z części strony internetowej chronionej hasłem oraz jeżeli ich uprzednio nie usuniesz. W ten sposób dążymy do optymalizacji korzystania przez Ciebie jako użytkownika z naszej strony internetowej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

E-mail marketing
Reklama dla dotychczasowych klientów

Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail przekazanego nam w ramach zamówienia zgodnie z przepisami ustawowymi, aby w trakcie lub bezpośrednio po złożeniu zamówienia pocztą elektroniczną, zakładając że wcześniej nie wyraziłeś sprzeciwu na przetwarzanie swojego adresu e-mail, móc Ci przesyłać następujące treści i informacje:

 • Dalsze interesujące oferty z naszego portfela produktów,
 • Informacje dotyczące imprez organizowanych przez nasze przedsiębiorstwo,
 • Pytania o szczególne życzenia związane z rozwojem produktów,
 • Zapytania o feedback.

Jeżeli przesyłanie informacji elektronicznych nie jest wymagane w celu realizacji umowy (np. e-mail w formie informacyjnej), a podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO, wówczas przetwarzanie danych będzie się opierać na zapisach art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Nasze uzasadnione prawnie interesy związane z powyższym przetwarzaniem danych polegają na zwiększeniu poziomu i optymalizacji naszych usług serwisowych, na przesyłaniu reklam bezpośrednich oraz na zapewnieniu zadowolenia klientów. Twoje dane zostaną usunięte, jeżeli zakończysz swoją umowę korzystania, co nastąpi najpóźniej w terminie 3 lat od daty zakończenia umowy.

Stosowanie zenloop do wysyłania zapytań o feedback

Twój adres e-mail przetwarzamy również do wysyłania zapytań o feedback. Dlatego też wiadomość e-mail zawiera tzw. ankietę NPS, „Net Promoter Score“, służącą do mierzenia stopnia zadowolenia klientów, która jest opracowywana i wysyłane poprzez Zenloop (Zenloop GmbH, Brunnenstraße 196, 10119 Berlin). W tym celu po złożeniu Twojego zamówienia Zenloop otrzyma Twój adres e-mail, Twoje nazwisko i numer zamówienia. Zenloop zapisuje Twoje dane jak również Twój feedback na terenie Unii Europejskiej. Zenloop korzysta z Twoich danych – po uprzednim przeprowadzeniu ich anonimizacji – do sporządzania raportów lub wzorców (benchmarks), przy czym zanonimizowane dane są wykorzystywane do celów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem oraz zarządzaniem operacyjnym, aby na ich podstawie móc sporządzać analizy statystyczne, a ponadto do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych. Zenloop usuwa Twoje dane zasadniczo po upływie ustawowych okresów przechowywania danych, chyba że inne podstawy prawne będą uzasadniać dalsze przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w klauzuli informacyjnej w sprawie ochrony danych osobowych Zenloop dostępnej na stronie internetowej https://www.zenloop.com/de/legal/privacy .

My jak również jednostki powiązane z naszym przedsiębiorstwem w ramach koncernu wykorzystują Twoje dane w celu uatrakcyjnienia naszej oferty oraz w celu dokonywania ulepszeń i poprawek. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Newsletter

Na stronie internetowej masz możliwość zaprenumerowania naszego newslettera przesyłanego mailem, w którym regularnie będziemy Ciebie informować o takich sprawach jak:

 • Oferty z naszego portfela produktów,
 • Informacje dotyczące imprez organizowanych przez nasze przedsiębiorstwo,
 • Oferty (również imprezy) organizowane przez osoby trzecie, jeżeli w związku z tym otrzymaliśmy Twoją zgodę,
 • Nowe artykuły/ kolekcje,
 • Oferty specjalne / oferty czasowe.

W celu otrzymywania newslettera konieczne jest podanie ważnego adresu e-mail.

Zgłoszenie do otrzymywania naszego newslettera mailowego następuje w modelu double opt-in. Bezpośrednio po podaniu danych oznaczonych jako pola obowiązkowe prześlemy wiadomość mailową na wskazany przez Ciebie adres e-mail, w którym poprosimy Ciebie o wyraźne potwierdzenie zgłoszenia do otrzymywania newslettera (kliknięcie na link potwierdzający). W ten sposób zapewniamy, że rzeczywiście życzysz sobie otrzymywania drogą mailową naszego newslettera. Jeżeli w przeciągu 24 godzin nie otrzymamy potwierdzenia, wówczas zablokujemy przekazane nam informacje i usuniemy je automatycznie najpóźniej po upływie jednego miesiąca.

Poza tym w momencie zaprenumerowania przetwarzane są następujące dane:

 • Adres IP,
 • Data / godzina zgłoszenia do otrzymywania newslettera,
 • Moment Twojego potwierdzenia poprzez kliknięcie na link potwierdzający.

Przetwarzamy Twój adres IP, moment zgłoszenia do otrzymywania newslettera oraz moment Twojego potwierdzenia, aby udokumentować Twoje zgłoszenie do otrzymywania newslettera oraz aby zapobiec niezgodnemu z prawem wykorzystaniu z Twoich danych osobowych. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Te dane będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia umowy. Jeżeli zgłoszenie do otrzymywania newslettera nastąpi w innym momencie aniżeli zawarcie umowy, wówczas dane te będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia operacji korzystania. Przedmiotowe dane zostaną usunięte w momencie zakończenia prenumeraty newslettera.

Po otrzymaniu Twojego potwierdzenia będziemy przetwarzać adres e-mail odbiorcy w celu przesłania naszego newslettera drogą mailową. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Przedmiotowe dane zostaną usunięte w momencie zakończenia przez Ciebie prenumeraty newslettera.

Odwołanie Twojej zgody na przetwarzanie adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera jest możliwe w dowolnym momencie poprzez przesłanie nam wiadomości (por. dane kontaktowe podane w części „Administrator“) lub poprzez bezpośrednie kliknięcie na link zawarty w newsletterze potwierdzający rezygnację z prenumeraty newslettera. Jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 13 ust. 2 lit. c) RODO).

Niniejszym informujemy Ciebie, że w przypadku wysyłki newslettera analizujemy Twoje zachowanie jako użytkownika. Do tej analizy wysyłane e-maile zawierają tzw. web beacons lub tracking pixel (piksele monitorujące) stanowiące jednopikselowy plik graficzny, które są zintegrowane z naszą stroną internetową. W celu przeprowadzenia analizy łączymy dane podane w części „Dane dostępowe“ i web beacons z Twoim adresem e-mail oraz z Twoim indywidualnym numerem ID. Ten numer ID zawierają również linki zawarte w newsletterze.

Na podstawie uzyskanych danych sporządzamy profil użytkownika, aby dostosować newsletter do Twoich indywidualnych zainteresowań (interesów). Kiedy czytasz nasze newslettery, wówczas zbieramy informacje o tym, które linki klikasz, i na tej podstawie ustalamy Twoje osobiste zainteresowania. Te dane łączymy z działaniami podejmowanymi przez Ciebie na naszej stronie internetowej. Informacje będą przetwarzane przez taki okres prenumeraty newslettera. Po rezygnacji z otrzymywania newslettera przetwarzamy przedmiotowe dane jedynie do celów czysto statystycznych i czynimy to w sposób anonimowy.

W ten sposób dążymy do celu, jakim jest analiza korzystania i optymalizacja reklamy mailowej, którą Tobie przekazujemy. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Payment service provider (psp)/ oferenci usług płatniczych

Paypal

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci możliwość realizacji płatności za pośrednictwem PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest spółka PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (w dalszej części zwana: “PayPal”).

Wybierając płatność za pośrednictwem PayPal podane przez Ciebie dane płatnicze zostaną przekazane do PayPal. Twoje dane zostaną przekazane PayPal na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W przypadku niepodania danych może się okazać, że zawarcie lub realizacja umowy będą niemożliwe. Nie dysponujemy informacjami o okresie przechowywania tych danych przez PayPal jak również nie mamy na niego żadnego wpływu.

Sofort by klarna

Jeżeli składając swoje zamówienie wybierzesz rodzaj płatności „SOFORT“, wówczas w ramach realizacji płatności podane przez Ciebie dane przekażemy spółce Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy; strona internetowa: https://www.sofort.de/; w dalszej części zwanej „SOFORT“).

„SOFORT“ jest modelem dokonywania przelewów bezpośrednich, w przypadku którego formularz przelewu może zostać wypełniony już podczas procesu składania zamówienia, a przelew zrealizowany w czasie rzeczywistym. W tym celu zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy usług płatniczych SOFORT.

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych jest konieczne w szczególności w celu zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych może się okazać, że zawarcie lub realizacja umowy będą niemożliwe. Nie dysponujemy informacjami o okresie przechowywania tych danych przez SOFORT jak również nie mamy na niego żadnego wpływu. Dalsze informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania Twoich danych przez SOFORT“ znajdziesz na stronie internetowej https://www.sofort.de/datenschutz.html.

Klarna

Jeżeli składając swoje zamówienie wybierzesz opcję płatności „Faktura Klarna“ lub „Zakupy na raty Klarna“ oferowaną przez spółkę Klarna GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy; strona internetowa: https://www.klarna.com/de/; w dalszej części zwanej „Klarna“), wówczas Klarna na podstawie przekazanych przez Ciebie danych dokona weryfikacji Twojej tożsamości i zdolności płatniczej. Szczegóły znajdziesz w informacjach, które pojawią się w trakcie procesu rezerwowania / zamawiania. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych w związku z realizacją płatności stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych jest konieczne w szczególności w celu zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych może się okazać, że zawarcie lub realizacja umowy będą niemożliwe.

W tym zakresie Klarna i my mamy uzasadniony prawnie interes w przekazaniu danych osobowych użytkownika, którego dane dotyczą. Klarna i my potrzebujemy tych danych, aby uzyskać informacje od wywiadowni gospodarczych mające na celu weryfikację tożsamości oraz zdolności płatniczej. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Podane w tym przypadku dane zostaną usunięte, jak tylko ich gromadzenie przestanie być konieczne, lub też proces przetwarzania danych zostanie ograniczony do spełnienia bezwzględnie obowiązującego obowiązku przechowywania danych. Mogą to być wywiadownie gospodarcze wskazane na stronie internetowej https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy .

W związku z powyższym przetwarzanie danych jest konieczne również w celu zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych może się okazać, że zawarcie lub realizacja umowy będą niemożliwe.

W celu weryfikacji zdolności płatniczej Klarna zwróci się do dostawców usług płatniczych realizujących płatność o przekazanie informacji dotyczących użytkownika, którego dane dotyczą, oraz będzie przetwarzać te dane w celu obliczenia wartości prawdopodobieństwa z zastosowaniem uznanej, naukowej procedury matematyczno-statystycznej mającej na celu prognozę ryzyka kredytowego (tworzenie „wartości scoringowych“). Analiza wartości scoringowych umożliwia Klarna podjęcie decyzji w sprawie zawarcia, realizacji lub zakończenia stosunku umownego. Oprócz danych adresowych uwzględniane są również informacje dotyczące oczekiwanego w przyszłości zachowania płatniczego jak również wartości prawdopodobieństwa związane z zachowaniem płatniczym spodziewanym w przyszłości. Nie dysponujemy informacjami o okresie przechowywania tych danych przez Klarna jak również nie mamy na niego żadnego wpływu.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych przez Klarna znajdziesz na stronie internetowej

https://www.klarna.com/de/datenschutz/ oraz
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.

Hosting

Korzystamy z zewnętrznych usług hostingowych, które służą udostępnianiu następujących usług: usługi w zakresie infrastruktury i platformy internetowej, moce obliczeniowe, zasoby pamięci oraz usługi w zakresie baz danych, usługi w zakresie bezpieczeństwa oraz konserwacji technicznej. W tym zakresie będą przetwarzane wszelkie dane, które są konieczne w celu prowadzenia i korzystania z naszej strony internetowej.

Korzystamy z zewnętrznych usług hostingowych w celu realizowania niniejszej oferty reklamowej zamieszczanej w Internecie. Poprzez stosowanie zewnętrznych usług hostingowych dążymy do efektywnego i bezpiecznego udostępnienia naszej oferty reklamowej. Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

Google Analytics

Aby móc optymalnie dostosować naszą stronę internetowa do Twoich interesów, stosujemy usługę Google Analytics – usługę analizy stron internetowych dostarczaną przez Google. Google Analytics korzysta z tzw. „ciasteczek“ (por. część „Ciasteczka“), które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez Ciebie. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej są przekazywane na serwer Google w USA i tam poddawane przetwarzaniu.

W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej Twój adres IP na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie uprzednio przez Google skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na nasze zlecenie Google będzie korzystał z tych informacji, aby analizować Twoje korzystanie ze strony internetowej, aby sporządzać raporty na temat aktywności strony internetowej oraz aby świadczyć nam dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz usługi związane z korzystaniem z Internetu.

Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez Twoją przeglądarkę internetową nie jest łączony z innymi danymi Google.

Ta strona internetowa stosuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“. Tym samym dalsze przetwarzanie adresów IP nastąpi w formie skróconej i w związku z tym można wykluczyć możliwość jego przyporządkowania do konkretnej osoby. Jeżeli doszłoby do przypisania do danych zgromadzonych o Tobie konkretnej osoby, wówczas taka operacja zostanie to natychmiast wyłączona, a dane osobowe od razu usunięte.

Korzystamy z Google Analytics, aby analizować sposób korzystania z naszej strony internetowej oraz stale ją ulepszać. Dzięki statystykom możemy ulepszać naszą ofertę oraz przygotowywać ją w sposób interesujący dla Ciebie jako użytkownika. W przypadkach wyjątkowych, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google stosuje zapisy porozumienia EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Certyfikat Google możesz sprawdzić na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Ciasteczka Analytics są usuwane najpóźniej po 14 miesiącach.

Dalsze informacje podmiotu trzeciego, jakim jest Google, znajdziesz na stronach internetowych:

https://www.google.com/analytics/terms/de.html,
https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Reklama behawioralna online
Facebook custom audiences

Ponadto nasza strona internetowa korzysta z funkcji „Website Custom Audiences“ oferowanej przez Facebook (dostawcą jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, e-mail: impressum-support@support.facebook.com, informacje o zasadach ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej: https://www.facebook.com/privacy/explanation; w dalszej części zwanego: „Facebook“). Za pomocą tzw. web beacons oraz „facebook pixel“ zapisywane są dotyczące Ciebie informacje statystyczne, które są przetwarzane przez Facebook. Tym samym podczas wizyty w serwisie społecznościowym Facebook lub w innych u użytkowników strony internetowej mogą się wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach również korzystające z tego narzędzia („Facebook ads“).

Za pomocą „Facebook pixel“ Twoja przeglądarka internetowa automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze przetwarzanie danych, które są gromadzone poprzez zastosowanie tego narzędzia przez Facebook, i dlatego informujemy Ciebie o naszym aktualnym stanie informacji: Poprzez zintegrowanie „Facebook pixel“ Facebook otrzymuje informację, że otwarłeś daną stronę internetową w naszej witrynie lub też kliknąłeś na jedną z naszych reklam. Facebook otrzyma tym samym informację, że otwarłeś określone części naszej strony internetowej. W tym celu Facebook stosuje technologie śledzące jak np. web beacons (piksele śledzące), aby zamieścić ciasteczko na Twoim komputerze. Przekazywane są między innymi dane wskazane w części „Dane dostępowe“. Jeżeli jesteś zarejestrowany w jednym z serwisów oferowanych przez Facebook, wówczas Facebook może przyporządkować Twoją wizytę do Twojego konta. Nawet w sytuacji, jeżeli nie jesteś zarejestrowany lub zalogowany w serwisie Facebook, istnieje możliwość, że podmiot ten ustali i zapisze Twój adres IP oraz inne cechy identyfikacyjne.

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. W naszym interesie jest to, aby wyświetlać Ci reklamę, która będzie dla Ciebie interesująca, oraz aby w interesujący sposób przygotować Ci naszą stronę internetową. W tym przypadku nie zapisujemy żadnych Twoich danych osobowych. Nie mamy informacji o okresie przechowywania tych danych przez Facebook jak również nie mamy na niego żadnego wpływu.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Facebook znajdziesz na stronie internetowej https://www.facebook.com/about/privacy.

Zalogowani użytkownicy mogą wyłączyć funkcję „Facebook Custom Audiences“ na stronie internetowej https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Stosowaniu funkcji „Facebook Custom Audiences“ możesz zapobiec w różnoraki sposób:

 • poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki internetowej, dezaktywacja ciasteczek trzecich prowadzi w szczególności do tego, że nie będą u Ciebie wyświetlane jakiekolwiek materiały podmiotów trzecich;
 • przez dezaktywację materiałów podmiotów trzecich związanych z Twoimi zainteresowaniami, które stanowią część kampanii autoregulacyjnej „About Ads“, klikając na link https://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka,
 • poprzez otwarcie stosowanej przeglądarki internetowej w „trybie prywatnym“, aby uniemożliwić stosowanie ciasteczek.

Facebook analytics

Ponadto nasza strona internetowa korzysta z funkcji „Facebook Analytics“ oferowanej przez Facebook (dostawcą jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, e-mail: impressum-support@support.facebook.com, informacje o zasadach ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej: https://www.facebook.com/privacy/explanation; w dalszej części zwanego: „Facebook“). W celu stosowania Facebook Analytics korzystamy z tzw. „Facebook pixel“, co pozwala na mierzenie zasięgu oddziaływania naszych reklam. W tym celu Facebook stosuje technologie śledzące jak np. web beacons (piksele śledzące), aby zamieścić ciasteczko na Twoim komputerze. Przekazywane są między innymi dane wskazane w części „Dane dostępowe“.

Informacje uzyskane za pomocą „ciasteczek Facebook“ służą nam wyłącznie do celów statystycznych, są nam przekazywane przez Facebook w sposób anonimowy i nie dają nam żadnej wiedzy o osobie użytkownika. Są one przetwarzane przez Facebook zgodnie wytycznymi dotyczącymi ochrony danych Facebook w powiązaniu z Twoim kontem w serwisie Facebook. Nawet w sytuacji, jeżeli nie jesteś zarejestrowany lub zalogowany w serwisie Facebook, istnieje możliwość, że podmiot ten ustali i zapisze Twój adres IP oraz inne cechy identyfikacyjne.

Przetwarzanie tych danych nastąpi na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Poprzez stosowanie Facebook Analytics naszym interesem jest lepsza analiza naszej oferty reklamowej oraz naszych reklam jak również możliwość poprawy oferty usługowej. W tym przypadku nie zapisujemy żadnych Twoich danych osobowych. Nie mamy informacji o okresie przechowywania tych danych przez Facebook jak również nie mamy na niego żadnego wpływu.

Bliższe informacje dotyczące postanowień z zakresu ochrony danych Facebook znajdziesz w odpowiednich wytycznych dotyczących ochrony danych zawartych na stronie internetowej https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Google Adwords conversion

Korzystamy z oferty usług Google Adwords dostarczanych przez Google, aby za pomocą środków reklamowych (tzw. Google AdWords) na obcych stronach internetowych zwrócić uwagę na nasz atrakcyjne oferty. Na podstawie danych dotyczących kampanii reklamowych możemy ustalić, w jakim stopniu poszczególne działania reklamowe są skuteczne.

Tego rodzaju środki reklamowe są dostarczane przez Google przez tzw.„Ad Server“. W tym celu stosujemy ciasteczka ad server, dzięki którym możemy mierzyć określone parametry pomiaru skuteczności takie jak np. wyświetlanie reklam lub klikalność przez użytkowników. Jeżeli poprzez reklamę Google przejdziesz do naszej strony internetowej, wówczas Google AdWords zamieści ciasteczko na Twoim urządzeniu końcowym. Te ciasteczka przestają działać z reguły po 30 dniach i nie mają służyć do identyfikacji Twojej osoby. W tym ciasteczku jako wartości analityczne zapisywane są unique cookie-ID, liczba Ad Impressions dla każdego lokowania (frequency), ostatnie impression (istotne dla post-view-conversions) oraz informacje opt out (oznaczenie, że użytkownik nie chce, by kierowano do niego dalsze reklamy).

Te ciasteczka umożliwiają Google ponowną identyfikację Twojej przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony witryny internetowej klienta AdWords, a zapisane na jego komputerze ciasteczko nadal jest ważne, wówczas Google i klient mogą się dowiedzieć, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tą stronę. Do każdego klienta AdWords zostanie przyporządkowane inne ciasteczko. Google udostępnia nam jedynie analizy statystyczne dotyczące pomiaru skuteczności naszych środków reklamowych.

Za pomocą stosowanych narzędzi marketingowych Twoja przeglądarka internetowa automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze przetwarzanie danych, które są gromadzone poprzez zastosowanie tego narzędzia przez Google, i dlatego informujemy Ciebie o naszym aktualnym stanie informacji: Poprzez zintegrowanie AdWords Conversion Google otrzymuje informację, że otwarłeś odpowiednią stronę internetową w naszej witrynie lub też kliknąłeś na jedną z naszych reklam. Jeżeli jesteś zarejestrowany w jednym z serwisów oferowanych przez Google, wówczas Google może przyporządkować Twoją wizytę do Twojego konta. Nawet w sytuacji, jeżeli nie jesteś zarejestrowany lub zalogowany w serwisie Google, istnieje możliwość, że podmiot ten ustali i zapisze Twój adres IP oraz inne cechy identyfikacyjne.

Google przetwarza Twoje dane osobowe również na terenie USA i stosuje zapisy porozumienia EU-US-Privacy-Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Certyfikat Google możesz sprawdzić na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. W naszym interesie jest to, aby wyświetlać Ci reklamę, która będzie dla Ciebie interesująca, aby w interesujący sposób przygotować Ci naszą stronę internetową oraz aby sprawiedliwie obliczyć koszty reklamy. Okres przechowywania danych w Google wynosi maksymalnie 18 miesięcy. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych przez Google znajdziesz na tutaj: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy oraz https://servicezdaniegoogle.com/sitestats/de.html.

Swój sprzeciw wobec przetwarzania danych możesz wyrazić w różny sposób:

 • poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki internetowej, dezaktywacja ciasteczek trzecich prowadzi w szczególności do tego, że nie będą u Ciebie wyświetlane jakiekolwiek materiały podmiotów trzecich;
 • poprzez dezaktywację ciasteczek do conversion tracking, dokonując takich ustawień swojej przeglądarki internetowej, aby ciasteczka domeny „www.googleadservices.com“ zostały zablokowane, https://www.google.de/settings/ads, przy czym to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka;
 • poprzez trwałą dezaktywację w swojej przeglądarce internetowej Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem https://www.google.com/settings/ads/plugin. Informujemy Ciebie, że w takim przypadku może się okazać, że nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej oferty;
 • poprzez otwarcie stosowanej przeglądarki internetowej w „trybie prywatnym“, aby uniemożliwić stosowanie ciasteczek.
 • poprzez dezaktywację materiałów podmiotów trzecich związanych z Twoimi zainteresowaniami, które stanowią część kampanii autoregulacyjnej „About Ads“, klikając na link https://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka.

Google remarketing

Oprócz Adwords Conversion korzystamy z aplikacji Google Remarketing dostarczanej przez Google. Chodzi tu o procedurę, dzięki której będziemy mogli się do Ciebie ponownie zwrócić. Dzięki tej aplikacji po Twojej wizycie na naszej stronie internetowej możemy Ci wyświetlać nasze reklamy w trakcie Twojego korzystania z Internetu. Dzieje się tak za pomocą ciasteczek zapisanych w Twojej przeglądarce internetowej, dzięki którym Google gromadzi informacje na temat Twojego zachowania jako użytkownika podczas odwiedzin na różnych stronach internetowych oraz poddaje je analizie. W ten sposób Google może ustalić Twoja poprzednią wizytę na naszej stronie internetowej. Google – zgodnie z informacjami własnymi Google – nie łączy danych zgromadzonych w trakcie remarketingu z Twoimi danymi osobowymi, które ewentualnie są przetwarzane przez Google. Zgodnie z oświadczeniem Google podczas remarketingu stosowana jest pseudonimizacja danych.

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO. Nie mamy informacji o okresie przechowywania tych danych przez Google jak również nie mamy na niego żadnego wpływu.

W różny sposób możesz zapobiec uczestnictwu w procedurze śledzenia:

 • poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki internetowej, dezaktywacja ciasteczek trzecich prowadzi w szczególności do tego, że nie będą u Ciebie wyświetlane jakiekolwiek materiały podmiotów trzecich;
 • poprzez dezaktywację ciasteczek do conversion tracking, dokonując takich ustawień swojej przeglądarki internetowej, aby ciasteczka domeny „www.googleadservices.com“ zostały zablokowane, https://www.google.de/settings/ads, przy czym to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka;
 • poprzez dezaktywację materiałów podmiotów trzecich związanych z Twoimi zainteresowaniami, które stanowią część kampanii autoregulacyjnej „About Ads“, klikając na link https://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka.
 • poprzez otwarcie stosowanej przeglądarki internetowej w „trybie prywatnym“, aby uniemożliwić stosowanie ciasteczek.
 • poprzez trwałą dezaktywację w swojej przeglądarce internetowej Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Informujemy Ciebie, że w dowolnym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania reklamy bezpośredniej oraz przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, nie ponosząc przy tym innych kosztów z wyjątkiem kosztów przekazania informacji określonych w taryfach podstawowych. W tym zakresie przysługuje Ci ogólne prawo sprzeciwu bez podawania przyczyn (art. 21 ust. 2 RODO). Po wykonaniu Twojego prawa do sprzeciwu Twoje dane związane z realizacją celów marketingowych przeznaczonym dla dotychczasowych klientów zostaną usunięte. W tym celu kliknij na link dezaktywujący znajdujący się w danym mailu lub prześlij nam swój sprzeciw, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w części „Administrator“.